16 خرداد 1403 23:39

قوانین و مقررات

آنچه کارورزان باید بدانند (توافق نامه)

 • آموزشهای عملی و کار اجرائی در کنار افراد با تجربه را وجهه همت خود قرار دهم
 • آئین نامه ها و مقررات واحد پذیرنده را دقیقاً رعایت کرده و به صورت منظم در طول مدت کارورزی در محل واحد پذیرنده حضور یابم
 • کلیه امور محوله مرتبط با رشته تحصیلی که به اینجانب واگذار می شود را با علاقه و جدیت انجام دهم
  اطلاع دارم که کارورزی به معنی استخدام نیست و واحد پذیرنده هیچگونه تعهدی برای استخدام در حین کارورزی یا پس از آن ندارد
 • در صورت غیبت غیر مجاز طبق مقررات موجود برای کارکنان و درصورت عدم رعایت شئون وآئین نامه های داخلی واحد پذیرنده، یا عدم توجه به امور محوله و جدیت نداشتن در کارهائی که از سوی سرپرست واگذار می شود، واحد پذیرنده مجاز خواهد بود به کارورزی اینجانب خاتمه داده وپایان کار مرا به سازمان مجری اعلام نماید
 • در صورت غیبت غیر مجاز طبق مقررات موجود برای کارکنان و درصورت عدم رعایت شئون وآئین نامه های داخلی واحد پذیرنده، یا عدم توجه به امور محوله و جدیت نداشتن در کارهائی که از سوی سرپرست واگذار می شود، واحد پذیرنده مجاز خواهد بود به کارورزی اینجانب خاتمه داده وپایان کار مرا به سازمان مجری اعلام نماید
 • در صورت بروز هر گونه مشکل در حین کارورزی موضوع را با مجری طرح در میان خواهم گذاشت و نظراین دستگاه / نهاد برای اینجانب لازم الاجرا خواهد بود

تعهدنامه واحد پذیرنده

 • متناسب با تعداد شاغلین بیمه شده و در چارچوب دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی اقدام به پذیرش کارورز نمایم
 • در صورت عدم تمایل به ادامه همکاری با کارورز، مراتب را با ذکر دلایل موجه و در زمان مقرر به دستگاه اجرایی اعلام نمایم
 • ارائه آموزشهای عملی‌به کارورزان پذیرش شده بر اساس مجوز آموزشی اخذ شده و استاندارد های‌آموزشی اعلام شده از سوی‌ سازمان آموزش فنی و حرفه ای‌ / نماینده سازمان مذکور در استان باشد
 • در صورت تعطیلی‌ موقت یا دائم واحد ، مراتب را ، به کارورز و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانم
 • در صورت عدم رعایت موارد فوق و سایر شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی، مسئولیت عواقب ﻧﺎﺷﻲ از آن را ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮم